Puls-Art artystycznie z natury | Regulamin konkursu
Puls-Art - lider w edukacji leśnej tworzy i projektuje izby edukacyjne, ścieżki edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne do edukacji leśnej.
izby edukacyjne, przyrodnicze ścieżki edukacyjne, pomoce edukacyjne, tropy zwierząt, maski zwierząt
24220
page-template-default,page,page-id-24220,wp-custom-logo,theme-hazel,hazel-core-1.0.5,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.6,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive
 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Zadbajmy o ptaki zimą”

1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

Organizatorem konkursu pt. „Zadbajmy o ptaki zimą”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma:

 

Puls-Art Jolanta Buzanowska
ul. Wojska Polskiego 15
78-320 Połczyn Zdrój

 

Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 22 stycznia 2015 do 5 marca 2015 roku, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

 

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

2.1.Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.

2.2.Konkurs ma charakter otwarty, jednak nie mogą w nim brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

 

3.ZASADY KONKURSU

 

3.1.Konkurs ogłoszony zostanie przez Organizatora na stronie internetowej www.puls-art.pl oraz naszym profilu na Facebooku w okresie 22 stycznia 2015 do 28 lutego 2015 roku roku, zdjęcia mogą być nadsyłane przez uczestników konkursu do dnia 28 lutego 2015 roku, do północy.

Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3.2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) polubić profil organizatora na Facebooku na stronie www.facebook.com/pulsart.artystycznieznatury

b) zapoznanie się ze specyfiką działalności na stronie internetowej www.puls-art.pl,

c)przesłanie jednego zdjęcia przedstawiającego karmnik dla ptaków będący własnością uczestnika konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na konkurs@puls-art.pl wraz danymi autora (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu).

W treści wiadomości proszę dodać klauzulę: „Akceptuję Regulamin Konkursu wraz ze wszystkimi jego postanowieniami”.

d) potwierdzić przesłanie przez siebie zdjęcie w wiadomości prywatnej na profilu organizatora na Facebooku.

3.3. Do konkursu nie zostaną dopuszczone zdjęcia, które:

a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie,

d) zawierają hasła , będące zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym,

e) naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie konkursu.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Udział w konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu. Przystępujący do konkursu oświadczają, że nadesłane do Konkursu zdjęcia nie naruszają prawa ani prawem chronionych dóbr i interesów osób trzecich, w szczególności praw osób trzecich na dobrach niematerialnych, oraz że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niezgodność tego oświadczenia z prawdą.

Zgłoszenia które nie będą spełniały warunków opisanych w punkcie 3.2, 3.3, jak również zawierające zdjęcia innego autorstwa, nie będą brały udziału w Konkursie.

3.4.Organizator nie zwraca kosztów przesłania materiałów na konkurs.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) materiały, które nie dotarły z przyczyn od niego niezależnych,

b) podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników,

Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

 

4. NAGRODA

 

4.1.Wśród wszystkich nadesłanych haseł na podstawie wirtualnych polubień („like”, „lubię to” ) komisja konkursowa wyłoni najlepsze zdjęcia, które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi i ponownie opublikowane na naszym profilu na Facebooku https://www.facebook.com/pulsart.artystycznieznatury na co uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę.

 

Nagroda za 1 miejsce to zestaw produktów Puls-Art o wartości 1000 zł.

Nagroda za 2 miejsce zestaw produktów Puls-Art o wartości 500 zł.

Nagroda za 3 miejsce zestaw produktów Puls-Art o wartości 300 zł.

Nagroda pocieszenia za kolejne 50 miejsc to nagrody upominki o wartości 50zł.

 

5.1.Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanych zdjęć.

5.2.Uczestnicy upoważniają nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie na wszystkich polach eksploatacji reklamy i wszystkich pozostałych mediach Organizatora, w zakresie pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne, dźwiękowe lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, analogowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

b) wprowadzenie do pamięci komputera;

c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu i dźwięku;

f) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

g) inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie słów i rozpowszechnianie w formie utrwalonego dźwięku, modyfikowanie hasła na potrzeby Organizatora.

5.3. Zgłoszenie zdjęcia na konkurs wiąże się z nieodpłatnym i natychmiastowym przekazaniem jego praw autorskich Organizatorowi.

5.4.Uczestnicy wyrażają zgodę na korzystanie na wszystkich polach eksploatacji, w formie dźwiękowej i wizualnej zzdjęć, bez podawania danych, oznaczeń, nazwy autora.

5.5. Ponadto Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania haseł.

5.7. Uczestnicy Konkursu dodatkowo zapewniają, że osoby trzecie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki komercyjnego i niekomercyjnego publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.

W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć,

Uczestnicy pokryją koszty i zapłacą odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

5.8. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia licencji.

 

6.KOMISJA KONKURSOWA

 

6.1 Komisja konkursowa wytypowana przez Organizatora będzie się składała z czterech osób, którymi będą: dwie osoby z ramienia właściciela firmy Puls-Art, bądź sami właściciele, dyrektor handlowy firmy Puls-Art, osoba odpowiedzialna za dział marketingu firmy Puls-Art.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1.Regulamin znajduje się do wglądu na stronie Organizatora https://www.puls-art.pl/regulamin-konkursu-zadbajmy-o-ptaki-zima/

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny poprzez wiadomości na fun page firmy lub pod adres e-mail konkursu:

konkurs@puls-art.pl

7.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora

wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.

Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz.

883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Facebook