Puls-Art artystycznie z natury | Licencje
Puls-Art - lider w edukacji leśnej tworzy i projektuje izby edukacyjne, ścieżki edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne do edukacji leśnej.
izby edukacyjne, przyrodnicze ścieżki edukacyjne, pomoce edukacyjne, tropy zwierząt, maski zwierząt
27309
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-27309,wp-custom-logo,theme-hazel,hazel-core-1.0.5,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.6,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive
 

Licencje

Wybierz licencję, która będzie odpowiadała Twoim potrzebom.

UMOWA LICENCYJNA FIRMY PULS-ART DOTYCZĄCA ILUSTRACJI

OSTATNIA AKTUALIZACJA: październik 2016 r.

 

 

Jest to umowa licencyjna między użytkownikiem a firmą Puls-Art, w której wyjaśniono, w jaki sposób można korzystać z ilustracji oraz rysunków, dalej zwanych Produktami do których licencję użytkownik uzyskuje od firmy Puls-Art. Pobierając rysunki oraz ilustracje (Produkty) z firmy Puls-Art, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej umowy.

1. Rodzaje licencji

W sklepie internetowym Puls-Art są dostępne dwa rodzaje licencji: standardowa i rozszerzona.

LICENCJA STANDARDOWA

Przy pomocy Standardowej Licencji Puls-Art można używać naszych produktów do dowolnych celów ilustracyjnych, w dowolnym rodzaju mediów (zarówno drukowanych oraz elektronicznych) bez daty wygaśnięcia, czy ograniczeń geograficznych. Na podstawie Licencji Standardowej użytkownik nabywa zgodnie z zakresem tej Licencji określonym w pkt. 2 poniżej, prawo do używania produktów zgodnie z podanymi przykładami:

 

 • Przykłady wykorzystania w Internecie i elektroniczne: strony internetowe, bannery internetowe, newslettery, dokumenty PDF, blogi, e-maile, pokazy slajdów, prezentacje TV i wideo, ekrany powitalne w aplikacjach na telefony komórkowe, filmy…

 

 • Przykłady wykorzystania w druku: artykuły w magazynach, książki, reklamy, broszury, ilustracje dokumentów, billboardy, wizytówki, opakowania…

 

LICENCJA ROZSZERZONA

Licencja Rozszerzona Puls-Art obejmuje zakresem uprawnienia Licencji Standardowej. Pozwala również na używanie ich do stworzenia Twojego własnego biznesu. Dzięki Licencji Rozszerzonej Puls-Art można używać naszych produktów do tworzenia produktów i usług przeznaczonych do sprzedaży lub dystrybucji. Licencja Rozszerzona jest licencją typu royalty-free, dlatego można używać pliku bez ograniczeń czasowych, limitu liczby wykorzystania oraz bez ograniczeń geograficznych. Na podstawie Licencji Rozszerzonej użytkownik nabywa, zgodnie z zakresem tej Licencji określonym w pkt. 2 poniżej prawo do używania produktów, zgodnie z podanymi przykładami:

 

 • Przykłady wykorzystania Licencji Rozszerzonej: pocztówki, kalendarze, plakaty, koszulki, szablony wydruków i prezentacji, klipy wideo przeznaczone do odsprzedaży, aplikacje wideo i inne projekty gdzie plik Puls-Art standowi główną wartość produktu przeznaczonego do sprzedaży lub dystrybucji.

 

Uwaga: Puls-Art oferuje również indywidualne prawa licencyjne dostosowane do wszelkich potrzeb kupujących (kontakt telefoniczny: 94-36 62 347 lub mailowy: biuro@puls-art.pl).

 

2. Sposób korzystania z rysunków objętych licencją

 

Z produktów można korzystać w dowolny sposób, który nie jest zabroniony (patrz punkt Ograniczenia wykorzystywania poniżej). Z zastrzeżeniem tych ograniczeń oraz pozostałych postanowień niniejszej umowy. Prawa udzielone użytkownikowi przez firmę Puls-Art są:

 

 • bezterminowe, co oznacza, że nie istnieje termin wygaśnięcia ani zakończenia obowiązywania praw przyznanych użytkownikowi na korzystanie z ilustracji, z zastrzeżeniem przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy licencyjnej w niej określonych
 • niewyłączne, co oznacza, że użytkownik nie posiada wyłącznych praw do wykorzystywania produktów Puls-Art. Firma Puls-Art może udzielić licencji na te same pola eksploatacji innym użytkownikom.
 • nieograniczone ilościowo, co oznacza, że użytkownik może wykorzystywać produkty w nieograniczonej liczbie projektów i na dowolnych nośnikach.

 

Dla celów niniejszej umowy pola eksploatacji oznaczają: kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, edytowanie, synchronizowanie, odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, publikowanie lub inny sposób użytkowania.

 

Wyjątki ujęto w punkcie Ograniczenia wykorzystywania poniżej.

3. Ograniczenia wykorzystywania.

 

 • Zakaz konkurencji. Nie można wykorzystywać produktów do tworzenia produktów-substytutów w celu świadczenia usług znajdujących się w ofercie Puls-Art.
 • Zakaz bezprawnego wykorzystywania. Produktów nie wolno wykorzystywać do celów związanych z pornografią, w sposób oszczerczy, naruszający prawa osób trzecich lub w inny sposób niezgodny z prawem.
 • Zakaz autonomicznego wykorzystywania plików. Nie można wykorzystywać produktów w sposób, który pozwala innym osobom na pobieranie, wyodrębnianie lub ponowną dystrybucję produktów jako autonomicznego pliku (czyli samej ilustracji lub rysunku, odrębnie od danego projektu lub końcowego wykorzystania).
 • Zakaz wykorzystywania w znaku towarowym lub logo. Nie można wykorzystywać produktów jako części znaku towarowego, znaku modelu, nazwy handlowej, nazwy biznesowej, znaku usługowego lub logo, itp.
 • Zakaz podawania nieprawdziwych oświadczeń na temat autorstwa. Użytkownik nie może niezgodnie z prawdą wskazywać, że jest pierwotnym twórcą dzieła składającego się w znacznej mierze z licencjonowanych produktów .

Przykład: : użytkownik nie może stworzyć obrazu wyłącznie w oparciu o licencjonowane produkty i twierdzić, że jest jego autorem.

 • Zakaz wykorzystywania w produktach przeznaczonych do odsprzedaży. Jeżeli użytkownik nie nabędzie licencji rozszerzonej, nie może wykorzystywać produktów w związku z artykułami lub usługami przeznaczonymi do odsprzedaży lub dystrybucji, jeśli ich podstawowa wartość opiera się na wykorzystaniu produktowi, a w szczególności wykorzystywać produkty do tworzenia kartek, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, kalendarzy, odzieży, plakatów (drukowanych na papierze, płótnie i innych materiałach), płyt DVD, aplikacji mobilnych lub artykułów przeznaczonych do odsprzedaży, licencjonowania lub innej dystrybucji w celach zarobkowych. Obejmuje to produkty „na żądanie” (czyli produkty, w których ilustracje są wybierane przez osoby trzecie w celu dopasowania ich do konkretnego zamówienia), w szczególności projektowanie kartek, kubków, koszulek, plakatów i innych artykułów (w tym sprzedaż produktów poprzez zaprojektowane w tym celu strony internetowe i strony, takie jak zazzle.com oraz cafepress.com itp.).
 • Zakaz tworzenia szablonów elektronicznych. Jeżeli użytkownik nie nabędzie licencji rozszerzonej, nie może wykorzystywać ilustracji w szablonach elektronicznych ani cyfrowych przeznaczonych do odsprzedaży bądź innej dystrybucji – przykład: w szablonach stron internetowych, szablonach wizytówek, szablonach służących do projektowania broszur).
 • Ograniczenie nakładu. Jeżeli użytkownik nie nabędzie licencji rozszerzonej, nie może powielać ilustracji więcej niż 500 000 razy w formie fizycznego wydruku. Ograniczenie to nie ma zastosowania do powielania elektronicznego.

4. Podmioty uprawnione do wykorzystywania licencjonowanych ilustracji

 

Udzielone użytkownikowi prawa są niezbywalne oraz nie podlegają sublicencjonowaniu, co oznacza, że użytkownik nie może przenieść ich na inną osobę ani udzielić żadnej innej osobie sublicencji. Od powyższej zasady istnieją dwa wyjątki:

 

 • Pracodawca lub klient. W przypadku nabywania licencji w imieniu pracodawcy lub klienta prawo do wykorzystania ilustracji ma pracodawca lub klient. W takiej sytuacji użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada pełne umocowanie prawne do związania pracodawcy lub klienta postanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli użytkownik nie dysponuje takim umocowaniem, wówczas jego pracodawca lub klient nie mogą wykorzystywać produktów .
 • Podwykonawcy. Użytkownik może zezwalać swoim podwykonawcom (na przykład drukarni lub domowi wysyłkowemu) bądź dystrybutorom na wykorzystanie produktów w dowolnym procesie produkcji lub dystrybucji związanym z ostatecznym projektem lub produktem końcowym. Przedmiotowi podwykonawcy i dystrybutorzy nie mogą wykorzystywać ilustracji do żadnych innych celów.

 

Należy zauważyć, że zastosowanie mają ograniczenia dotyczące liczby stanowisk/użytkowników. Treści można wykorzystywać jedynie w przypadku stosownej liczby użytkowników, zgodnie z zapisami pkt 5.

5. Ograniczenia licencji dotyczące liczby stanowisk/użytkowników

 

Licencja standardowa jest przeznaczona dla jednego użytkownika. Ograniczenia dotyczące liczby stanowisk/użytkowników dotyczą pliku lub treści przed obróbką, a nie końcowego projektu lub produktu.

 

Jeżeli użytkownik nie nabędzie licencji rozszerzonej, nie może przechowywać treści na serwerze (dającym jednoczesny dostęp do treści więcej niż jednej osobie).

 

Jeżeli użytkownik potrzebuje dostępu do treści dla większej niż jeden liczby użytkowników winien skontaktować się z firmą Puls-Art, aby ustalić warunki korzystania z ilustracji dla wielu użytkowników.

6. Prawa własności intelektualnej

 

Wszystkie produkty podlegające licencji są własnością firmy Puls-Art. Wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie w niniejszej umowie są zastrzeżone przez firmę Puls-Art.

 

Nie ma konieczności umieszczania informacji o autorze produktu w przypadku wykorzystania komercyjnego, ale w przypadku wykorzystania produktu do celów redakcyjnych, należy obok niego i lub w informacjach o produkcji wizualnej umieścić następującą informację: „Puls-Art.pl”.

7. Rozwiązanie/anulowanie/wycofanie

 

 • Rozwiązanie.
  Umowa obowiązuje do chwili jej rozwiązania przez jedną ze stron. Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę, zaprzestając wykorzystywania produktów i usuwając lub niszcząc wszystkie jej kopie. Firma Puls-Art może niniejszą umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym jeżeli użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z istotnych postanowień; w takim przypadku użytkownik winien natychmiast: zaprzestać wykorzystywania produktów , usunąć lub zniszczyć wszystkie jej kopie oraz, na żądanie firmy Puls-Art, pisemnie potwierdzić spełnienie tych wymogów.
 • Rozwiązanie ze względu na wykorzystanie w mediach społecznościowych. Jeżeli użytkownik wykorzystuje produkty na platformie mediów społecznościowych lub innej stronie internetowej osób trzecich, a taka platforma lub strona wykorzystuje (lub ogłasza, że planuje wykorzystać)produkty do własnych celów lub w sposób niezgodny z niniejszą umową, Puls-Art. Może wypowiedzieć niniejsza umowę ze skutkiem natychmiastowym
 • Zwrot kosztów pobranych plików – Firma Puls-Art nie dokonuje zwrotów pieniędzy. Zwroty plików będą uznawane wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów technicznych z plikiem, jeśli firma Puls-Art uzna je za uzasadniające zwrot.

 

Wszystkie wnioski o zwrot/anulowanie należy składać na piśmie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku firma Puls-Art przekaże należność na konto użytkownika. W przypadku rozwiązania umowy prawa użytkownika do wykorzystywania produktów wygasają, a użytkownik winien usunąć lub zniszczyć wszelkie kopie.

 

 

Wycofanie treści.

 

Firma Puls-Art zastrzega sobie prawo do zaprzestania licencjonowania dowolnych pozycji swoich produktów w dowolnym momencie, według własnego uznania. Z chwilą otrzymania powiadomienia od firmy Puls-Art lub z chwilą powzięcia przez użytkownika wiadomości, że jakiekolwiek produkty mogą podlegać roszczeniu osoby trzeciej o naruszenie, za które firma Puls-Art może ponosić odpowiedzialność, firma Puls-Art. może wymagać od użytkownika, by ten niezwłocznie i na własny koszt: zaprzestał wykorzystywania tych produktów, usunął lub zniszczył wszelkie ich kopie oraz zagwarantował, że jego klienci, dystrybutorzy lub pracodawcy postąpią tak samo . Firma Puls-Art zapewni użytkownikowi produkty zastępcze (określone przez firmę Puls-Art według jego zasadnego handlowego uznania) bezpłatnie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej umowy.

8. Oświadczenia i gwarancje

 

Firma Puls-Art składa następujące oświadczenia i gwarancje:

 

 • Gwarancja nienaruszania prawa. Wykorzystanie przez użytkownika produktów zgodnie z niniejszą umową oraz w postaci dostarczonej przez firmę Puls-Art nie spowoduje naruszenia żadnego autorskiego prawa majątkowego, autorskiego prawa osobistego, znaku handlowego lub innego prawa własności intelektualnej;
 • Wyłączenie gwarancji na opis/metadane. Pomimo podjęcia przez firmę Puls-Art wszelkich stosownych działań w celu prawidłowej klasyfikacji, opatrzenia słowami kluczowymi, opisami lub tytułami treści, firma Puls-Art nie udziela gwarancji co do dokładności takich informacji.
 • Brak innych gwarancji. Z wyjątkiem zapisów punktu „Gwarancja nienaruszania prawa” produkty udostępniane są „w stanie, w jakim się znajdują”, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków dowolnego rodzaju, czy to wyraźnych czy dorozumianych, a w szczególności oświadczeń, gwarancji lub warunków dorozumianych dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Firma Puls-Art nie oświadcza ani nie gwarantuje, że produkty spełnią wymogi użytkownika, jak również że korzystanie z nich będzie przebiegało bez zakłóceń i błędów.

9. Zwolnienie z/ograniczenie odpowiedzialności

 

 • Zwolnienie firmy Puls-Art z odpowiedzialności przez użytkownika. Puls-Art. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z naruszenia niniejszej umowy przez użytkownika, w szczególności niezgodnego z prawem wykorzystania przedmiotu licencji.

10. Postanowienia ogólne

 

a)     Cesja. Niniejsza umowa wiąże użytkownika osobiście i nie podlega przeniesieniu przez użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Puls-Art. Firma Puls-Art może przenieść niniejszą umowę, bez powiadamiania i zgody, na dowolną jednostkę powiązaną będącą osobą prawną lub na następcę prawnego, o ile podmiot taki wyrazi zgodę na przestrzeganie jej warunków.

b)    Kontrola / Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów prawnych. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć firmie Puls-Art, po uzyskaniu stosownego powiadomienia, przykładowe kopie projektów lub produktów końcowych zawierających licencjonowane treści, w tym poprzez udzielenie firmie Puls-Art bezpłatnego dostępu do stron internetowych lub platform z chronionym lub ograniczonym dostępem, na których wykorzystywane są produkty . Ponadto, po wysłaniu stosownego powiadomienia, firma Puls-Art może, według własnego uznania, wykorzystując własnych pracowników lub firmy trzecie, przeprowadzić kontrolę dokumentacji użytkownika bezpośrednio dotyczącej niniejszej umowy i wykorzystania licencjonowanych produktów w celu weryfikacji przestrzegania warunków niniejszej umowy. Jeśli jakakolwiek kontrola ujawni niedopłatę na rzecz firmy Puls-Art wynoszącą pięć procent (5%) lub więcej kwoty należnej od użytkownika, wówczas, poza spłaceniem należności na rzecz firmy Puls-Art, użytkownik zobowiązuje się także zwrócić koszty kontroli poniesione przez firmę Puls-Art. W przypadku gdy firma Puls-Art dojdzie do uzasadnionego przekonania, iż produkty zostały wykorzystane niezgodnie z zakresem licencji nadanej na mocy niniejszej umowy, użytkownik, na wniosek Firmy Puls-Art, zobowiązuje się dostarczyć oświadczenie o przestrzeganiu przepisów podpisane przez przedstawiciela wyższego kierownictwa przedsiębiorstwa użytkownika, w formie zatwierdzonej przez firmę Puls-Art.

c)     Elektroniczne przechowywanie. Użytkownik zobowiązuje się zachować symbol oznaczający prawa autorskie (znak copyright), nazwę Puls-Art, numer identyfikacyjny ilustracji i wszelkie inne informacje osadzone w pliku elektronicznym informujące o pochodzeniu treści, a także zachować odpowiedni poziom zabezpieczeń w celu ochrony produktów przed nieupoważnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie. Użytkownik może utworzyć jedną (1) kopię zapasową produktu.

d)    Obowiązujące prawo
Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd miejsca siedziby Zleceniodawcy, chyba że umowa została zawarta z konsumentem. Rozdzielność postanowień. Jeśli jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszej umowie zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność, zgodność z prawem lubi wykonalność pozostałych postanowień. Takie postanowienia powinny zostać skorygowane tylko w zakresie, który zapewni im wykonalność.

e)     Zrzeczenie się praw. Żadna czynność którejkolwiek ze stron, oprócz wyraźnego zrzeczenia się praw dostarczonego na piśmie, nie może zostać uznana za zrzeczenie się praw do egzekwowania któregokolwiek postanowienia sformułowanego w niniejszej umowie.

f)     Całość porozumienia Zmiana niniejszej umowy jest możliwaw każdym czasie na mocy porozumienia Stron. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

g)    Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia wysyłane do firmy Puls-Art na mocy niniejszej umowy powinny być wysyłane drogą elektroniczną na adres biuro@puls-art.pl. Wszelkie powiadomienia dla użytkownika będą wysyłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w koncie użytkownika.

h)     Podatki. Użytkownik zobowiązuje się uiszczać i przejmować zobowiązania dotyczące wszelkich podatków z tytułu sprzedaży, użytkowania, podatku VAT oraz opłat celnych nałożonych przez którąkolwiek jurysdykcję w związku z udzieloną użytkownikowi licencją lub wykorzystywaniem przez niego licencjonowanych treści.

i)      Odsetki od zaległych faktur. Jeżeli użytkownik nie ureguluje faktury w całości w wymaganym terminie, firma Puls-Art może doliczyć opłatę manipulacyjną, jaka jest dopuszczalna na mocy przepisów prawa, naliczaną od niezapłaconego salda do momentu uregulowania płatności.

j)      Podmiot udzielający licencji. Podmiot udzielający licencji na mocy niniejszej umowy będzie określany na podstawie adresu rozliczeniowego użytkownika i będzie wskazany na fakturze.

Facebook